AKTUALNOŚCI

Jesteś tu: » AKTUALNOŚCI

Nabór do przedszkoli publicznych, publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia

 

Informator dla Rodziców

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Od dnia 9 marca 2015 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych, publicznych punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Luboń, na rok szkolny 2015/2016.

 

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: http://www.nabor.pcss.pl/lubon/

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r. - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego;

- 7.04.2015 r.  godz. 12.00- wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifkowanych;

od 7.04.2015 r. do 10.04.2015 r. - potwierdzenie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie zawarcia umowy cywilno-prawnej z przedszkolem;

- 14.04.2015 r. godz. 12.00 - wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego

 

Rodzice przy pomocy indywidualnego numeru PIN lub bezpośrednio w przedszkolu/szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 

- od 1.07.2015 r. do 15.07.2015 r. - rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach

 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone w widocznych miejscach w przedszkolach/szkołach podstawowych.

 

 

W rekrutacji uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami w Luboniu, które w roku szkolnym 2014/2015 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub chcą zmienić placówkę.

 

Kandydaci zamieszkali poza Luboniem mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Lubonia, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola publiczne/oddziały przedszkole w szkole podstawowej  w Luboniu będą dysponowały wolnymi miejscami.

 

 

Dzieci 5 letnie (rocznik 2010)  objęte są obowiązkiem rocznego odbycia przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się  z dniem 01.09.2015 r.

W związku z powyższym dzieci wieku 5 lat obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w: przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej.

 

Wszystkie dzieci czteroletnie (urodzone w 2011) biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka czteroletniego do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

 

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego mogą wybrać nie więcej niż 3 placówki.

Na pierwszym miejscu należy wpisać tę placówkę, na której najbardziej zależy Rodzicom dziecka.

 

 

Kryteria Rekrutacji:

 

Do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do oddziałów "0" w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Lubonia.

W przypadku większej liczby dzieci, które spełniają warunek zamieszkania na terenie Lubonia w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty,  dla których przypisano odpowiednio po 1 pkt

 

1)    wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt

2)    niepełnosprawność kandydata - 1 pkt

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 

 

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

1)    oświadczenie o zamieszkaniu w Luboniu (oświadczenie nr 1),

2)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  (oświadczenie nr 2),

3)    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

4)    prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 3),

5)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

W przypadku pkt 3, 4 i 5 należy złożyć dokumenty w postaci (do wyboru):

1) oryginału,

2) notarialnie poświadczonej kopii,

3) odpisu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76A par.1 KPS,

4) odpisu lub wyciągu z dokumentu,

5) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

            W przypadku, gdy kandydaci w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskają taką samą liczbę punktów,  w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone Uchwałą Rady Miasta Luboń nr IV/27/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie okreslenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów:

 

 

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica, który samotnie wychowuje dziecko

6

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 4)

Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w danym przedszkolu

5

Oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata (oświadczenie nr 5)

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem przedszkola

4

Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata jest absolwentem przedszkola

(oświaedczenie nr 6)

Dziecko, które w roku szkolnym 2014/2015 brało udział w rekrutacji do przedszkola i nie zostało przyjęte

3

Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji 2014/2015 do przedszkolu bez rezultatu

(oświadczenie nr 7)

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

2

Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 8)

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych

1

Oświadczenie, że przedszkole jest najlbiżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodzców/opiekunów prawnych

(oświadczenie nr 9)

 

 

            W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do mniej preferowanej).

 

 

Wszystkie Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 

Weryfikacja oświadczeń:

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

- żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

- może zwrocić się do Burmistrza Lubonia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata,  o potwierdzenie tych okoliczności,

- w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Lubonia korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje,

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4A ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych.

 

UWAGA

Przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki.

 

Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru.

 

W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

 

 

 

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego

1. Proszę otworzyć stronę http://www.nabor.pcss.pl/lubon/,

2. Stoworzyć listę preferencyjnych placówek,

3. Wypełnić pola formularza,

4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i dodatkowych,

5. Proszę zanieść formularz wraz z załącznikami wyłącznie do przedszkola lub szkoły podstawowej pierwszego wyboru,

6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

Wzory oświadczeń stanowią załączniki do Informatora.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „TRÓJECZKA” I ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym  przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Deklaracje rodzice mogą składać w terminie od 26 lutego 2015 r.  do 6 marca 2015 r. w przedszkolu/szkole, do którego obecnie uczęszcza dziecko. 

Dla nowych kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rekrutacja rozpocznie  się w 9 marca 2015 r. a zakończy 31.03.2015r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacje dla rodziców o zasadach, kryteriach i terminach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  zostaną podane  już wkrótce na stronie www.lubon.pl oraz na stronie naszej szkoły

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń oraz dyrektor szkoły przypomina również, że dzieci z rocznika 2010 czyli dzieci 5-letnie,  w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury                                                                                                Dyrektor Szkoły
Urzędu Masta Luboń                                                                                                mgr inż. Grażyna Leciej                                                                         

 

30 marca odbyło się w naszej szkole uroczyste śniadanie wielkanocne. Na zaproszenie p. dyrektor G. Leciej przybyli goście: Burmistrz Miasta Luboń Małgorzata Machalska wraz ze swoim zastępcą Mateuszem Mikołajczakiem, ks. kanonik Karol Biniaś, przyjaciel szkoły p. P. Wolniewicz i Przewodnicząca Rady Rodziców I. Chodorowska. Uroczystość rozpoczął montaż słowno-muzyczny o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, który wzbudził zadumę nad tajemnicą Triduum Paschalnego przygotowany przez klasę V b z wychowawczynią p. M. Hinz.

Wielkanoc
czytaj więcej

Klasy pierwsze pod opieką wychowawców udały się 24 i 25 marca do Ogrodu Ekologicznego w Wirach na spotkanie z zajączkiem połączone z szukaniem śladów wiosny.  Dowiedzieliśmy się co to jest ogród ekologiczny, jakie ssaki, gady, płazy i owady w nim mieszkają. Sialiśmy fasolę, sadziliśmy wiosenne kwiaty, a wszystko robiliśmy pod fachowym okiem właścicieli.

Spotkanie z zajączkiem
czytaj więcej

Dnia 24 marca odbył w naszej sali gimnastycznej odbył się koncert Pani Beaty Polak ze swoimi uczniami i zaprzyjaźnionymi muzykami. Jest to już uznana artystka sceny polskiej, koncertująca także za granicą. Poniżej krótki biogram: Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Instrumentalnym w klasie perkusji[3]. Nauczycielka perkusji w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Wspaniały koncert jednej z mam!
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma