AKTUALNOŚCI

Jesteś tu: » AKTUALNOŚCI

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for download/jak-zapobiega in /usr/local/apache/www/htdocs/sp3lubon.szkolnastrona.pl/main.php on line 396

SZANOWNI PAŃSTWO

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

Rekrutacja do klas I rozpocznie się w miesiącu kwietniu. Dokładne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i 811)

 

Art. 8. 

1.  postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, nie później niż odpowiednio do końca lutego 2014 r. i 2015r., podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 1.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ do SP3 w Luboniu

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wolne miejsca, na pisemny wniosek rodzica.
 3. Wyżej wymieniony wniosek rodzic kandydata składa w sekretariacie szkoły wraz
  z wymaganymi załącznikami.
 4. Wniosek podpisują oboje rodzice.
 5. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w klasie pierwszej, komisja - po weryfikacji wniosków bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego
w wybranej szkole

3

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do wybranej szkoły

3

3.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

3

4.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

2

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

2

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

7.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

8.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

9.

Inne (np. tradycja pokoleniowa, ułatwienie sprawowania opieki nad dzieckiem po zakończonych zajęciach w szkole, bliskość z miejsca pracy rodziców do szkoły)

1

 1. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone dokumenty.
 2. W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW

 

 1. Do wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy w szkole należy dołączyć:

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności rodzica kandydata, obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

b)      prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

c)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn.zm ),

d)     oświadczenie rodziców kandydata, że rodzeństwo uczy się w szkole,

e)      oświadczenie rodziców, że kandydat realizował wychowanie przedszkolne w szkole.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od 3 do 8, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art.23 ust.4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz.1456 z późn.zm).
 5. Na żądanie Burmistrza Miasta Luboń, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

 

Dyrektor szkoły:

mgr. inż. Grażyna Leciej

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „TRÓJECZKA” I ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym  przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Deklaracje rodzice mogą składać w terminie od 26 lutego 2015 r.  do 6 marca 2015 r. w przedszkolu/szkole, do którego obecnie uczęszcza dziecko. 

Dla nowych kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rekrutacja rozpocznie  się w 9 marca 2015 r. a zakończy 31.03.2015r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacje dla rodziców o zasadach, kryteriach i terminach rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  zostaną podane  już wkrótce na stronie www.lubon.pl oraz na stronie naszej szkoły

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń oraz dyrektor szkoły przypomina również, że dzieci z rocznika 2010 czyli dzieci 5-letnie,  w roku szkolnym 2015/2016, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury                                                                                                Dyrektor Szkoły
Urzędu Masta Luboń                                                                                                mgr inż. Grażyna Leciej                                                                         

 

Z okazji ferii zimowych, życzę Wam, drogie Dzieci bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Jednak proszę, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu.

Życzę Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!


Dyrektor Szkoły
Grażyna Leciej

W Trójce dla uczniów z klas pierwszych 5 lutego zorganizowano balik. Obfity program zabaw i konkursów sprawił, iż żadne dziecko się nie nudziło. Dzieci wystąpiły w niebywale oryginalnych i śmiesznych strojach przygotowanych przez rodziców. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, piraci, wróżki, aniołki, motylki, piosenkarki, rycerze, różne zwierzątka i wiele innych.

Balik w klasach pierwszych
czytaj więcej

05.02.2015 r. uczniowie klas 1-3 spotkali się z Komendantem Straży Miejskiej Miasta Luboń – Pawłem Dybczyńskim. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Bezpieczne ferie”. Dzieci zostały zapoznane ze specyfiką pracy strażnika miejskiego, mundurem. Uczniowie utrwalili sobie wiadomości dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze i zasady przechodzenia przez jezdnię.

Spotkanie ze Strażą Miejską
czytaj więcej

Pliki do pobrania